Rejtett történetek | az életreform-mozgalmak és a művészetek | NEMZETKÖZI KONFERENCIA

Rejtett történetek | az életreform-mozgalmak és a művészetek

Hidden stories | The life reform movements and the arts

Verborgene Geschichten | Die Lebensreform und die Künste

 

Nemzetközi Konferencia / International Conference / Internationale Konferenz

 

 

Budapest 17.01. 2019. - 18.01.2019.

 

Tudományos programbizottság / Scientific Committe / Wissenschaftliches Kommitte

Prof.em. Boreczky Ágnes ELTE PPK, Budapest

Prof. Dr. Ehrenhard Skiera, Europa-Universität Flensburg

Prof. Dr. Németh András ELTE PPK, Budapest

Prof. Dr. Pukánszky Béla, SZTE JGYPK, Szeged

Dr. Tészabó Júlia ELTE PPK, Budapest

Dr. Vincze Beatrix ELTE PPK, Budapest

 

 

PROGRAM / VERANSTALTUNGSPROGRAMM / EVENT PROGRAM

2019. 01. 17. CSÜTÖRTÖK / THURSDAY / DONNERSTAG

9:00- 9:30 Megnyitó / Opening / Eröffnung:

VASHEGYI GYÖRGY, az MMA Elnöke/ Chairman of the Hungarian Academy Of The Arts / Vorsitzender der Ungarischen Akademie Der Künste

SZEGŐ GYÖRGY, a Műcsarnok művészeti vezetője / art director of the Kunsthalle / kunstdirektor der Kunsthalle

PROF. DR. DEMETROVICS ZSOLT, ELTE PPK dékánja / Dean ELTE Faculty of Education and Psychology, Dekan ELTE, Fakultät für Pädagogik und Psychologie

Life reform in Central Europe – international contexts / Lebensreform in Mitteleuropa – internationale kontexte (Az életreform Közép-Európában – nemzetközi kontextusok)

9:30- 10:15 PROF. DR. EHRENHARD SKIERA, Europa-Univerität, Flensburg: "Lebenssinn durch Lebensreform – Wärmende Gemeinschaft und Transzendenz als Fluchtpunkte des sehnsüchtigen Herzens in emotional kalter Zeit “/ Life sense through life reform - Warming community and transcendence as vanishing points of the longing heart in emotionally cold times " (Az életreform által  megteremtett értelmes élet – a melengető közösség és a transzcendencia, mint az elvágyódó lélek kimenekülése egy rideg korszakból)

10:15-10:45 PROF. DR. NÉMETH ANDRÁS, ELTE PPK: Internationale Rezeption und nationale Merkmale in der Lebensreform in Ungarn/ International reception and and national characteristics of life reform in Hungary (A magyar életreform nemzetközi recepciója és nemzeti sajátosságei)

10:45 -11:15 DR. GUDRUN DANZER, Neue Galerie Graz, Universalmuseum Joanneum: Der Aufbruch in der Kunstszene in Graz um 1900/ A new beginning in the art scene in Graz around 1900 (Változások Graz művészeti színterén 1900 körül)

11:15-12:15 NICOLETTA MONGINI, Monte Verità Museum: Monte Verità: This is the place/ Monte Verità: Das ist der Ort (Monte Verità: Ez az a hely)

12:15-12:45 PROF. DR. BORECZKY ÁGNES, ELTE PPK: The makers of modern dance in Europe and Hungary / Die Erschaffer des modernen Tanzes in Europa und Ungarn (A modern tánc megalkotói Európában és Magyarországon)

12:45- 13:30 Lunch break / Mittagspause / Ebédszünet

Life reform, art, education / Lebensreform, Kunst, Erziehung (életreform, művészet, nevelés)

13:30-14:00 PROF. DR. JOHANNA HOPFNER, Karl-Franzens-Universität, Graz: Erziehung und Utopien/ Education and Utopias (Nevelés és utópiák)

14:00-14:30 PROF. DR. CHRISTINE MAYER, Universität Hamburg: Reformpädagogik, künstlerische Körperbildung und Lebensreform/ Reform pedagogy, artistic body education and life reform (Reformpedagógia, művészi testformálás és életreform)

14:30-15:00 DR. AGNES TRATTNER, Karl-Franzens-Universität, Graz: Die Hinwendung zur eigenen Natur - die Neuentdeckung des Körpers im Kontext der Jugendbewegung (Visszafordulás a saját természethez – a test felfedezése az ifjúsági mozgalom kontextusában)

15:00- 15:30 DR. TOMÁŠ KASPER, Technische Univerität, Liberec: Die Lebensreform in der Industriestadt Zlin / The Life Reform in the Industrial City of Zlin (Zlin ipari város életreform törekvései)

15:30-16:00 Coffee Break / Kaffeepause / Kávészünet

16:00-16:30 PROF. DR. PUKÁNSZKY BÉLA, EKE, EGER: Lebensreform und Musikpädagogik – Das pädagogische System von Zoltán Kodály / Life Reform and Music Pedagogy - The Pedagogical System of Zoltán Kodály (Életreform és zenepedagógia – Kodály Zoltán pedagógiai rendszere)

16:30-17:00 DR. PETHŐ VILLŐ, SZTE, ZENEMŰVÉSZETI KAR: Music, community and life reform / Musik, Gemeinde und Lebensreform (Zene, közösség és életreform)

17:00-18:15 Guided tour in the exhibition Rejtett történetek (German/English) / Führung in der Ausstellung Rejtett történetek (Deutsch/Englisch) / A Rejtett történetek kiállítás megtekintése német/angol nyelvű vezetéssel

18:20-18:40 Performance by ISTVÁN PÁLOSI and IRTL MELINDA / Performance von ISTVÁN PÁLOSI und IRTL MELINDA / Mozdulatművészeti performance – PÁLOSI ISTVÁN és IRTL MELINDA

2019. 01. 18. PÉNTEK / FRIDAY / FREITAG   

Life reform, art, education / Lebensreform, Kunst, Erziehung (életreform, művészet, nevelés)

09:00-09:30 DR. TÉSZABÓ JÚLIA, ELTE PPK: Life-reform elements in children’s room design/ Elemente der Lebensreform in der Kinderzimmergestaltung (Életreform elemek a gyermekszoba tervezésben)

09:30-10:00 ŐRINÉ NAGY CECÍLIA, Gödöllői Városi Múzeum / Stadtmuseum, Gödöllő: Hidden stories at the artist colony in Gödöllő / Versteckte Geschichten an der Künstlerkolonie in Gödöllő (Rejtett történetek a Gödöllői művésztelepen)

Esotheric, eastern religions and life reform / Esotherik, östliche Religionen und Lebensreform (Ezotéria, keleti vallások és életreform)

10.00-10.30 DR. LÁZÁR IMRE, India-kutató, a Delhi Magyar Tájékoztatási és Kulturális Központ volt igazgatója: In Spell of Spirituality: Elizabeth Sass Brunner and Elizabeth Brunner / Im Zauber der Spiritualität: Elizabeth Sass Brunner und Elizabeth Brunner. (A spiritualitás igézetében – Sass Brunner Erzsébet és Brunner Erzsébet)

10.30-11.00 ERTSEY ATTILA, ELTE Társadalomtudományi Kar, Kör Építész Stúdió: Natural science and spiritual science – in the view of a forthcoming collapse / Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft - im Hinblick auf einen bevorstehenden Zusammenbruch (Természettudomány és szellemtudomány - egy közelgő összeomlás fényében)

11.00-11.30 Coffee break / Kaffeepause / Kávészünet

11.30-12.00 Földiné Irtl Melinda, Komár Lajos Tan Kapuja Buddhista Főiskola, ELTE PPK DI: The endeavour of Hungarian life reform and theosophy / Die Anknüpfung der ungarischen Lebensreform und Theosophie (A magyar életreform törekvések és a teozófia)

12:00-12:30 DR. ARANY ZSUZSANNA, Veszprémi Egyetem: New gnosticism at Kosztolányi and his contemporaries / Neuer Gnostizismus bei Kosztolányi und seinen Zeitgenossen (Újgnosztikus motívumok Kosztolányinál és néhány kortársánál)

12:30-13:00 Komár Lajos -Földiné Irtl Melinda, ELTE PPK DI, Tan Kapuja Buddhista Főiskola: Indo-tibetan culture and Hungarian life reform / Indo-tibetische Kultur und Lebensreform  ( Az indo-tibeti kultúra és a magyar életreform)

13:00-13:30 FÖLDESI RENÁTA, Semmelweis Egyetem, Pető András Kar: Dr. András Pető and the „Heilkunst” / Dr. András Pető und die „Heilkunst" (Dr. Pető András és a „Heilkunst”)

13:30-14:15 Lunch break / Mittagspause / Ebédszünet

Art of movement and life reform/Bewegunskunst und Lebensreform (Mozdulatművészet és életreform)

14:15–14:45 VÉGVÁRI ZSÓFIA, ELTE művészettörténeti doktorjelölt: The mysterious muse of Tivadar Csontváry Kosztka: Isadora Duncan/ Die mysteriöse Muse von Tivadar Csontváry Kosztka: Isadora Duncan (Csontváry Kosztka Tivadar titokzatos múzsája: Isadora Duncan)

14.45-15.15 DR.BALOGH BRIGITTA, ELTE PPK, DI: Life reform – through movement. The pedagogy of movement of Valéria Dienes as a life reform method/ Lebensreform - durch Bewegung. Die Bewegungspädagogik von Valéria Dienes als Methode der Lebensreform (Életreform – mozdulat által. Dienes Valéria mozdulatpedagógiája mint életreform-metódus)

15.15 – 15.45 SZITT MELINDA, Magyar Táncakadémia, Budapest: Connection points to Rudolf Laban’s Icosahedron/ Verbindungspunkte zu Rudolf Labans Ikosaeder (Kapcsolódási pontok Lábán Rudolf ikozaéderéhez)

15:45-16:15 Coffee Break / Kaffeepause / Kávészünet

Life reform and communa movement/Lebensreform und Kommunabewegung (Életreform és a kommunamozgalom)

16:15-16:45 DR.VINCZE BEATRIX, ELTE PPK: Lebensreformbestrebungen der Land-, Künstlerkommunen und der Gartenstädte mit der Hoffnung auf das ökonomische und gesundheitliche Leben (A kertvárosok és vidéki termelőkommunák életreform törekvései a hasznos és egészséges élet reményével)

16:45-17:15 ANTAL Z. LÁSZLÓ, MTA Társadalomtudományi Kutató Központ: Life reform movements in 21. century / Lebensreform Besterbungen in der 21. Jahrhundert (A 21. század életreform törekvései)

17:30-17:45 Closing words/Schlusswort / Zárszó (NÉMETH ANDRÁS)

 

Az előadások a címben elsőként szereplő nyelven zajlanak.

A BELÉPÉS DÍJTALAN, DE REGISZTRÁCIÓKÖTELES.

REGISZTRÁCIÓ: rejtett.tortenetek@gmail.com

Támogatók / Sponsors / Sponsoren:

Magyar Művészeti Akadémia / Hungarian Academy of Arts / Ungarische Akademie der Künste

Műcsarnok/ Art Hall/ Kunsthalle

Eötvös Loránd Tudományegyetem/Eötvös Loránd University/ Eötvös-Loránd-Universität

Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottság Neveléstörténeti Albizottsága/ Hungarian Academy of Sciences, Pedagogical Committees, Subcommittee for Historical Pedagogy /Ungarische Akademie der Wissenschaften, Pädagogische Komitte, Subkomitee für Historische Pädagogik

Szervezők/ Organizers/OrganisatorInnen:

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Elméleti- Történeti- és Összehasonlító Pedagógiai Kutatócsoport/ELTE Faculty of Education and Psychology, Research Group for Historical, Theoretical and Comparative Education/ELTE Fakultät für Pädagogik und Psychologie, Forschungsgruppe für historische, theoretische und komparative Pädagogik

ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Elméleti – Történeti Doktori Program/ ELTE Doctoral Program in Educational Science, Theoretical and Historical Program /ELTE Promotionsprogramm für Erziegungswissenschaft, Theoretisches und Historisches Programm

 

A rendezvény kapcsolódik a K111833 sz. Reformpedagógia és életreform - recepciós tendenciák, intézményesülési folyamatok című OTKA kutatáshoz, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) témavezető: Prof. Dr. Németh András)

The event follows on from Research Project No. K111833 of the Hungarian Research Fund (OTKA) entitled "Reform Pedagogy and Life Reform - Reception Trends and Institutionalization", National  Research, Development and Innovation Office (NKFI), Project Manager: Prof. Dr. András Németh

Die Veranstaltung anknüpft sich zur Forschunsprojekt No. K111833 der Ungarischen Forschungsfond (OTKA) mit dem Titel „Reformpädagogik und Lebensreform – Reteptionstendenzen und Institutionalisierung” Nationales Büro für Forschung, Entwicklung und Innovation (NKFI), Projektleiter: Prof. Dr. András Németh

Támogató

2019. január 17. - január 18.
Jegyek
2019. január 16. 10:00 - 18:00
Előző program

Waldorf nap a Műcsarnokban

2019. január 17. 18:20 - 18:50
Következő program

Fény-Árnyék Ima | Földiné Irtl Melinda - Pálosi István